double g customs

I. Preambule

1. Wettelijke kennisgeving

De hierna beschreven algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen elke gebruiker van de site " www.doublegcustoms.com " en " Double G Customs ".

Hierin worden de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten van Double G Customs producten aan de klant.

Door het plaatsen van een bestelling op de doublegcustoms.com website, aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden, evenals de daarmee verband houdende rechten en plichten.

Double G Customs behoudt zich het recht voor om deze bepalingen te allen tijde te wijzigen.

2. Contact gegevens

De contactgegevens van het hoofdkantoor van Double G Customs zijn :

GLT digitaal

Koning Albertlaan 5B

5590 Ciney

België

Intracommunautaire BTW: BE 0765.743.833

II. Doel

Double G Customs is een e-commercesite voor de verkoop van schoenen en andere handgemaakte producten(www.doublegcustoms.com).

III. Beëindiging van de verkoop

De verkoop is gesloten zodra de betaling is verricht.

1. Controle

Op de website www.doublegcustoms.com kunnen producten op de volgende manieren worden besteld:

De klant garandeert dat hij volledig gerechtigd is om de kredietkaart te gebruiken en dat de kredietkaart toegang geeft tot voldoende fondsen om alle kosten te dekken die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van de website www.doublegcustoms.com.

Minderjarigen die een aankoop willen doen op www.doublegcustoms.com, moeten daartoe gemachtigd zijn en vergezeld zijn van een ouder.

Zodra de betaling is verricht, wordt de bestelling in aanmerking genomen. Double G Customs behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren wegens betalingsproblemen.

Double G Customs verbindt zich ertoe te informeren in geval van problemen in verband met de voorraad van materialen die nuttig zijn voor de aanpassing van de producten die worden aangeboden door de site www.doublegcustoms.com. In dat geval wordt de klant terugbetaald.

Door tijdens het bestelproces het vakje "Accepteer de algemene verkoopvoorwaarden" aan te vinken, verklaart de klant dat hij/zij daadwerkelijk kennis heeft genomen van het geheel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden en dat hij/zij deze volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

De gegevens die door Double G Customs vormen het bewijs van de transacties tussen Double G Customs en haar klanten.

IV. Prijzen en betalingswijzen

1. Awards

De prijzen van de op de site vermelde producten zijn uitgedrukt in EURO TTC (alle taksen inbegrepen) inclusief de Belgische BTW, en omvatten niet de voorbereidings- en verzendingskosten. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de verkoopprijs worden doorberekend. De factuur die aan de klant wordt overhandigd, omvat derhalve de prijs van het product, de verzending en het transport. De transportkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming.

Double G Customs behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen. Met inachtneming van de wet ziet zij daar evenwel van af zodra de bestelling is geplaatst en door de klant is gevalideerd. De producten zullen derhalve worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd.

De te koop aangeboden producten blijven eigendom van Double G Customs tot de definitieve en volledige betaling van de prijs.

2. Wijze van betaling

Betaling dient te geschieden per bankoverschrijving of creditcard.

Kredietkaarten worden aanvaard: CB, Visa en Master Card.

In geval van weigering door de bank zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.

De klant kan ook PayPal gebruiken voor zijn transacties, de klant wordt dan doorverwezen naar zijn PayPal-rekening om de betaling uit te voeren.

3. Cadeaubon

Cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt.

De cadeaubonnen zijn 6 maanden geldig vanaf de datum van aankoop en kunnen worden gebruikt op de website of in het atelier (alleen toegankelijk op afspraak) om uw aankopen te betalen.

V. Beschikbaarheid van producten

In geval van onbeschikbaarheid van een product na een bestelling,

- Indien de bankrekening van de klant nog niet is gedebiteerd, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering van de verkoop.

- Indien de rekening van de klant reeds is gedebiteerd, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van de annulering van de verkoop, en wordt de betaling automatisch teruggestort.

VI. Levering

Double G Customs bezorgt pakjes wereldwijd.

Het door de klant gekochte product wordt binnen ongeveer 4 weken na de datum van de bestelling in Europa geleverd.

De leveringstermijnen zijn gemiddelde tijden, berekend op basis van de datum van ontvangst van de goederen door de leverancier. Deze tijden variëren naar gelang van de bestemming en omvatten geen feestdagen of weekends.

De producten worden verzonden naar het afleveradres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.

De voorbereidings- en verzendingskosten zijn inclusief Belgische BTW.

Indien de leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant de bestelling niet annuleren. Het is raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met doublegcustoms.com(email) om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de levering.

De levering wordt geacht te zijn geschied wanneer het product door de vervoerder aan de klant wordt overhandigd volgens het door deze laatste gebruikte controlesysteem.

Zodra het product is afgeleverd, moet de klant op eigen initiatief de inhoud en de integriteit ervan controleren en vervolgens alle voorbehouden en vorderingen indienen indien dit gerechtvaardigd is, of zelfs het pakket weigeren indien het waarschijnlijk is dat het werd geopend. Gelieve te noteren dat een ontvangen pakje een pakje is dat aanvaard wordt zoals het is.

Op het moment van verzending ontvangt de klant een e-mail met het volgnummer van zijn bestelling. Dit nummer kan ook worden geraadpleegd in de accountzone. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de zending te volgen en elk probleem met de levering te melden via(e-mail). De klant heeft 15 dagen vanaf de laatste door de vervoerder uitgevoerde scan om Double G Customs op de hoogte te brengen van een eventueel leveringsprobleem. Na deze termijn kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de levering.

 

In geval van ontevredenheid om welke reden dan ook, kan de klant contact opnemen met Double G Customs via het adres(e-mail).

VII. Herroepingsrecht en recht op teruggave

Aangezien de producten Double G Customs op verzoek van de klant worden vervaardigd, kan geen herroepingsrecht worden toegepast. Daarom moet de klant bijzonder voorzichtig zijn om de juiste maat te bestellen.

Indien de klant bij ontvangst van de schoenen een fabricagefout van welke aard dan ook vaststelt, beschikt hij over een termijn van 15 (vijftien) dagen vanaf de datum van ontvangst om de schoenen terug te sturen naar Double G Customs. De klant moet contact opnemen met Double G Customs om informatie in te winnen over de retourprocedure via het adres(e-mail).

Het product moet worden teruggestuurd in de originele doos, perfect beschermd, onbeschadigd en onbesmet, zonder enige wijziging van welke aard ook.

In het geval van een restitutie :

De terugbetaling aan de bank van de klant zal binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen door doublegcustoms.com worden gedaan.

Zodra het geretourneerde product is ontvangen door Double G Customsdie de ontvangst van de goederen zal bevestigen, kan de klant ofwel een terugbetaling ofwel een omruiling krijgen.

Een paar schoenen dat bij een wedstrijd is gewonnen, kan niet worden geretourneerd of geruild.

VIII. Intellectueel eigendom

De website www.doublegcustoms.com, evenals de volledige inhoud ervan, zowel visueel als auditief, zoals afbeeldingen, foto's, teksten, commentaren, enz., zijn onderworpen aan het auteursrecht, het merkenrecht en de regels die daarop van toepassing zijn. Elke kopie, wijziging of volledig of gedeeltelijk hergebruik is strikt verboden, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Double G Customs.

       In het geval van ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat toebehoort aan Double G Customs, Double G Customs behoudt zich het recht voor om voor een dergelijk gebruik kosten in rekening te brengen volgens de door de SOFAM vastgestelde tarieven.

Alle gebruikers moeten de algemene verkoopsvoorwaarden van deze producten respecteren en Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat in dit verband van de producten kan worden gemaakt.

Het is ten strengste verboden om een hypertext link te plaatsen naar de doublegcustoms.com website, gebruik makend van de zogenaamde framing of deep linking techniek.

IX. Aansprakelijkheid

Double G Customs is slechts gebonden door een middelenverbintenis tijdens het bestel- en leveringsproces. De verantwoordelijkheid van Double G Customs niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van Internet en die niet het gevolg is van een directe actie van de kant van Double G Customs.

In geval van een onvoorzienbare, onbedwingbare gebeurtenis buiten de wil van Double G Customsvan de wil van de Commissie, en die de correcte uitvoering van de contractuele verplichtingen verhindert, de verantwoordelijkheid van Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's dienen ter illustratie. De gebruiker wordt verzocht de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken te kennen.

Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel of lichamelijk, die het gevolg is van slecht functioneren of verkeerd gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten die door de leveranciers worden aangebracht.

In het geval dat de personalisatiedrager (schoenen of andere) door de klant wordt verstrekt, zal de onderneming Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid van Double G Customs is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Double G Customs is niet aansprakelijk jegens een lid of derde voor gevolgschade, verlies van zaken, winst of omzet, hoe dan ook ontstaan, zelfs indien dergelijke schade of verlies voorzienbaar was door Double G Customsof als de mogelijkheid onder haar aandacht was gebracht.

Double G Customs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van voorraadgebrek of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

X. Geschillen en toepasselijk recht

Het gebruik van de website www.doublegcustoms.com en de contracten voor de aankoop van producten gesloten op deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De gebruiker van de site is evenwel verzekerd van de bescherming die hij geniet krachtens de bepalingen van het recht van zijn forum, waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

In geval van een geschil kan de gebruiker van de site, indien hij dit wenst, een klacht of een verzoek om informatie rechtstreeks indienen bij Double G Customs een klacht of een verzoek om inlichtingen betreffende de uitvoering van de reeds gesloten overeenkomst.

In geval van ontevredenheid over de hierboven aangeboden dienst zal een minnelijke schikking worden nagestreefd alvorens enige gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Bij gebreke van een overeenkomst zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.

XI. Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

Double G Customs behoudt zich het recht voor om de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Elke nieuwe versie zal toegankelijk zijn op de website www.doublegcustoms.com en zal voor de klant pas bindend zijn vanaf de publicatie ervan op de website.

Indien sommige bepalingen van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen van kracht.

XII. Promotie

Double G Customs behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren die niet aan de voorwaarden van de huidige promotie voldoet.

Elke promotie wordt van kracht bij de aankondiging ervan.

 

XIII. De persoonlijke informatie die wij verzamelen

Om uw bestelling te verwerken, moet u ons bepaalde informatie verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en een beschrijving van het product dat u bestelt. U kunt er ook voor kiezen ons aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. voor bestellingen op maat) door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

A. Op welke basis wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen

 • om u onze diensten te verlenen, bijvoorbeeld wanneer wij uw informatie gebruiken om uw bestelling te verwerken, een geschil op te lossen of een klantendienst te verlenen;
 • wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die u te allen tijde kunt intrekken, bijvoorbeeld door u op onze nieuwsbrief te abonneren;
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een rechterlijke uitspraak of in verband met een verzoek van de rechter, zoals het bijhouden van informatie over uw aankopen voor belastingdoeleinden; en
 • waar nodig, ter behartiging van onze legitieme belangen, waarbij deze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten of belangen, zoals het verlenen en verbeteren van onze diensten. Wij gebruiken uw informatie om de door u gevraagde diensten te verlenen en in ons rechtmatig belang om die diensten te verbeteren

B. Delen van persoonlijke informatie

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons bedrijf. Wij delen uw persoonlijke informatie slechts om een zeer beperkt aantal redenen, en in een beperkt aantal omstandigheden zoals :

 • Dienstverleners. Wij maken gebruik van bepaalde vertrouwde derden om bepaalde handelingen te verrichten of bepaalde diensten te verlenen voor ons bedrijf - bijvoorbeeld transportbedrijven. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met deze derden moeten delen, maar alleen voor zover dat nodig is om deze diensten uit te voeren.
 • Bedrijfsoverdrachten. Indien wij ons bedrijf verkopen of met een ander bedrijf fuseren, kan het nodig zijn dat wij uw informatie als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen voor zover de wet dat toestaat.
 • Naleving van de wet. Het is mogelijk dat wij uw informatie moeten verzamelen, gebruiken, bewaren en delen indien wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk en redelijk is om: (a) te voldoen aan een juridisch proces of verzoek van de overheid; (b) onze overeenkomsten, voorwaarden of voorschriften af te dwingen; (c) fraude of andere illegale activiteiten, of technische of veiligheidskwesties te voorkomen, te onderzoeken of anderszins aan te pakken; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

C. Duur van de bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw informatie slechts zolang als nodig is om onze diensten aan u te verlenen en voor de doeleinden die in ons privacybeleid worden uiteengezet. Het is ook mogelijk dat wij deze informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke en statutaire vereisten, om geschillen op te lossen en onze verplichtingen na te komen. We bewaren het meestal voor : 4 jaar.

D. Overdracht van persoonlijke informatie buiten Europa

Het is mogelijk dat wij uw informatie opslaan en verwerken via externe hostingproviders die in de Verenigde Staten of andere landen gevestigd zijn. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een rechtsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming en overheidstoezicht verschillen van die in uw land. Indien wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie moeten overdragen, vertrouwen wij op het Privacyschild als rechtsgrondslag om dit te doen.

E. Uw rechten

 • Toegang. U hebt het recht om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren door contact met ons op te nemen.
 • Wijzigen, beperken, schrappen. U kunt ook het recht hebben om uw persoonlijke informatie te wijzigen, het gebruik ervan te beperken of ze te wissen. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zullen wij uw persoonlijke gegevens op verzoek verwijderen.
 • Om bezwaar te maken. U kunt bezwaar maken tegen (1) onze verwerking van bepaalde van uw gegevens voor onze legitieme belangen en (2) de ontvangst van marketingberichten van ons nadat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst daarvan. In deze gevallen zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij legitieme redenen hebben om ze te blijven gebruiken, of indien dit om wettelijke redenen vereist is.
 • Klaag. Indien u ingezetene bent van de Europese Unie en een probleem wenst aan te kaarten in verband met het gebruik dat wij van uw informatie maken (en onverminderd de andere rechten die u eventueel hebt), kunt u dit doen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe kunt u contact met ons opnemen:

Krachtens de Europese wet op de gegevensbescherming is Guillaume Gillet de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen of problemen, kunt u contact met ons opnemen via EMAIL. U kunt ons ook een post sturen naar het adres :

Guillaume Gillet, Koning Albertlaan 5B, 5590 Ciney, België.

B2B